ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται ΣΩΜΑΤΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
‘‘ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ’’ – (Κ.Ο.Α.Δ.). Στην αγγλική ορολογία: ‘‘POINTER – SETTER CLUB OF CYPRUS’’.
Έδρα του σωματίου είναι η Λευκωσία. Το σωματείο έχει εθνικό χαρακτήρα και προϊστάμενη του αρχή είναι ο Όμιλος Κυνοφίλων Κύπρου (Ο.Κ.Κ.)

Διεύθυνση επικοινωνίας : koad@pointersetterclubcy.com

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΣΚΟΠΟΙ:

Σκοποί του Ομίλου είναι:
1. Η ανάπτυξη, η καθοδήγηση και η βελτίωση της καθαρόαιμης και επιλεκτικής αναπαραγωγής στην Κύπρο των τεσσάρων Αγγλικών φυλών φέρμας: ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΟΙΝΤΕΡ – ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΕΤΕΡ – ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΣΕΤΕΡ – ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΣΕΤΕΡ. (ENGLISH POINTER – ENGLISH SETTER- IRISH SETTER – GORDON SETER).
2. H σύνταξη και εφαρμογή κυνοφιλικών εκδηλώσεων που αφορούν την μορφολογία και εργασία των Αγγλικών Δεικτών σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του ομίλου μας, του Ο.Κ.Κ., της Διεθνής Κυνολογικής Επιτροπής F.C.I. και των διεθνών Ομίλων που εκπροσωπούμε.

3. Μέσω των διαφόρων κυνολογικών εκδηλώσεων (επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκθέσεων μορφολογίας, Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων κ.λ.π.) θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα καλύτερα Πόιντερ και Σέτερ που να ανταποκρίνονται στα στάνταρ της φυλής, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.

4. Με τη σύνταξη/αναθεώρηση/τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ομίλου που θα εγκριθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ:
Οι σκοποί του ομίλου θα επιτευχθούν με:
1. Με την σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ομίλου, που θα εγκριθεί με τα 2/3 των παρόντων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης του.
2. Με την διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πλήρη ενημέρωση των μελών του Ομίλου και γενικότερα του κοινού.
3. Με την δημιουργία αναγκαίων χώρων και εγκαταστάσεων για την σωστή ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκπαίδευση καθαρόαιμων Σέτερ και Πόιντερ.
4. Με την οργάνωση κυνοφιλικών εκδηλώσεων.

5. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που προσφέρεται.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:
Τα μέλη του ομίλου είναι αρωγά, τακτικά και επίτιμα:
1. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν με σχετική αίτηση τους στον όμιλο ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι ιδιοκτήτες καθαρόαιμων και μη σκύλων, καθώς και όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του ομίλου, επιθυμούν να εργαστούν προς επίτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελεστούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου ενισχύουν αυτόν οικονομικός αποδεχόμενοι το καταστατικό και τον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό. Τα αρωγά μέλη καταβάλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή όπως τα τακτικά μέλη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός από το εκλέγειν και εκλέγεσθε, το οποίον έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν τα αρωγά μέλη κατόπιν αιτήσεως τους στον όμιλο, αφού συμπληρώσουν ένα έτος ευδόκιμης θητείας και εφόσον είναι ταμιακώς εντάξει. Θα ανακοινώνονται τα ονόματα των εγγραφόμενων νέων μελών πριν την Γενική συνέλευση. Κατά την Γ.Σ. και εφόσον δεν υπάρχει ένταση για τα εγγραφόμενα νέα τακτικά μέλη, η Γ.Σ. επικυρώνει τις αιτήσεις με απόλυτη πλειοψηφία.

3. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν η δύνανται να προσφέρουν στον Όμιλο με το κύρος τους, την δράση τους, την προσωπικότητα τους εξαίρετες υπηρεσίας, και όσοι προσέφεραν με την δράση τους και εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του Ομίλου. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των μελών του. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μόνο λόγου.
Η αποχώρηση κάποιου μέλους είναι ελεύθερη. Ισχύει από το τέλος του χρόνου.

4. Δεν θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο οι επαγγελματίες εκπαιδευτές, επαγγελματίες εκτροφείς ,επαγγελματίες εισαγωγείς και κατασκευαστές ζωοτροφών, αυτοί που διαχειρίζονται πανσιόν σκύλων, καταστήματα σκύλων ή εταιρείες και petshop (είδη σκύλων) με αξεσουάρ και τροφές. Επίσης καλλωπιστές, κουρείς σκύλων, εκπαιδευτές παρουσιαστές και κυναγωγοί επαγγελματίες και επίσης τα άτομα που κάνουν κατά συνήθεια εμπόριο σκύλων.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε τακτικό ή αρωγό μέλος να καταβάλει στο ταμείο του Ομίλου σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των Είκοσι ευρώ. Εκτός του ποσού αυτού έχει την υποχρέωση ετήσιας συνδρομής των Είκοσι ευρώ. Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να αυξομειωθούν από το Δ.Σ.
2. Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια καλούνται με επιστολή του Δ.Σ. να τακτοποιήσουν την οφειλή τους, και σε περίπτωση μή συμμορφώσεως τους διαγράφονται από τον Όμιλο.
3. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στην Γ.Σ. με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι εντάξει την ημέρα της συγκλήσεως της Γ.Σ. αφού τηρηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες.
4. Τα μέλη του Ομίλου είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο σχετικές κανονισμός λειτουργίας του Ομίλου.

5. Τακτικό μέλος που δεν παρουσιαστεί σε δύο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις από τακτικό μέλος επανέρχεται σε αρωγό χάνοντας το δικαίωμα ψήφου για την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και επανέρχεται ως τακτικό μέλος από την τέταρτη (4) Γενική Συνέλευση. Δικαιολογημένοι θεωρούνται οι σοβαρά ασθενείς και οι απουσιάζοντες για κυνοφιλικούς λόγους.

6. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης (proxy) και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αν τακτικό η αρωγό μέλος του Ομίλου με την δραστηριότητα του παραβεί κατάφωρα τους νόμους περί σωματίων, η οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Ομίλου τότε το Δ.Σ. ή η Π.Ε. επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος μια από τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού:
α. Της εγγραφής παρατήρησης
β. Της αυστηρής εγγραφής επίπληξης.
γ. Της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους στις διάφορες εκδηλώσεις του ομίλου.
δ. Της οριστικής διαγραφής εφόσον εγκριθεί από την Γ.Σ.

2. Κατά των μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γ.Σ. η οποία επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές:
α. Της παραίτησης
β. Της αυστηρής επίπληξης
γ. Της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος της συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
δ. Της έκπτωσης από το αξίωμα.
ε. Της οριστικής αποβολής από τον Όμιλο.
3. Η απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών του Ομίλου, καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την εκτύπωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή του μέλους του Δ.Σ. παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 1/5 των ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών.
Κατά την απόφαση της Γ.Σ. περί οριστικής διαγραφής μέλους του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο μονομερές πρωτοδικείο.

 

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Π.Ε. αποτελείται από τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. σαν διαρκές μέλος της Π.Ε. αμέσως μετά την σύνθεσή του

σε σώμα. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Η Π.Ε. συνέρχεται σε σώμα την επόμενη της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα. Ο πρόεδρος της Π.Ε. συνέρχεται σε σώμα την επόμενη της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα. Ο πρόεδρος της Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ.. Η Π.Ε. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της. Η διάρκεια της Π.Ε. είναι τέσσερα χρόνια.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι πόροι του Ομίλου είναι:
1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
2. Οι ετήσιες συνδρομές
3. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
4. Οι δωρεές, κληροδοσίες, το προϊόν εράνων και εισπράξεων που προέρχονται από κάθε φύση εκδήλωσης του Ομίλου στα πλαίσια του σκοπού του.
5. Εκδόσεις εντύπων, προβολή του Ομίλου δια άλλων μέσων Μ. Επικ (βιντεοταινιών, φωτογραφιών, κ.λ.π.). Τα έντυπα είτε θα κυκλοφορούν δωρεάν, είτε θα διατίθενται μόνο στα μέλη του σωματίου

6. Κάθε απρόβλεπτο έσοδο από νόμιμη αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ο Όμιλος ανακηρύσσει ευεργέτες του εκείνους που του παρέχουν σημαντική οικονομική ενίσχυση

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Όμιλος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Γ.Σ. με δύο αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται η κατά σειρά ψηφών προτίμησης επόμενοι των επτά εκλεγόμενων μελών.

Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία ,τον Β’ Ταμία και το Μέλος της Π.Ε. του Ομίλου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή έξι στο σύνολο χωρίς εύλογη δικαιολογία, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και στην θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από άλλη αιτία.

α. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όταν την κάνει δεκτή, υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νομίμως και μετά την οποιοδήποτε λόγο μείωση του αριθμού των μελών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα μέλη συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών τον οποίο προβλέπει το Καταστατικό, για επίτευξη απαρτίας, δηλαδή αυτή η διάταξη εφαρμόζεται αν υπάρχουν ακόμα και 4 μέλη κανονικά.

γ. Εφόσον 4 μέλη του ΔΣ υποβάλουν ταυτόχρονα παραίτηση ή αποχωρήσουν αυτοβούλως τότε σε αυτή την περίπτωση, το ΔΣ συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για προκήρυξη αρχαιρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση και την διαχείριση των υποθέσεων του Ομίλου ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί για κάθε πράξη επιτρεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γ.Σ.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον ισολογισμό του προηγούμενου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επόμενου. Μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του Ομίλου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

Στα μέλη του ΔΣ δεν καταβάλλεται μισθός ή αμοιβή ή ημερήσια αποζημίωση οποιουδήποτε είδους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων , διαμονής και διατροφής για συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια ή άλλες κυνοφιλικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται η παρουσία και εκπροσώπηση του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον όμιλο στα δικαστήρια και σε άλλες αρχές, καθώς και σε εξώδικη σχέση του Ομίλου. Συγκαλεί και διευθύνει με βάσει τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ομίλου, τα πρακτικά του Δ.Σ. για Γ.Σ. κ.λ.π.
Τον πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από την πλειοψηφία του.

Ο Γ. Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ομίλου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το μητρώο μελών, την σφραγίδα του Ομίλου και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία συνυπογράφοντας με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Ομίλου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από την τράπεζα. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από το Δ.Σ. και υποβάλλονται στην Γ.Σ. για έγκριση.

Τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληροί κατόπιν απόφασης μέλος του Δ.Σ.

Τον ταμία ,σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει ο Β’ ταμίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ., μαζί με τα μέλη του εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής εξελεγκτική επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη της. Η θητεία της επιτροπής  είναι τετραετής, όπως το Δ.Σ. Την επόμενη της εκλογής της η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο της. Έργο της Ε.Ε. είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τήρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου. Η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση ελέγχου την οποία υποβάλλει υποχρεωτικά στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ. για κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΣΚΟΠΟΣ
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Ομίλου και αποφασίζει σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό για όλα τα θέματα που τον αφορούν.
Συγκαλείτε τακτικά κάθε χρόνο με πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή η Ε.Ε ή όταν το ζητά το 1/5 των ταμιακώς εντάξει μελών του ομίλου με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. Η Γ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόκληση του προέδρου του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στα μέλη δέκα μέρες πριν την σύγκλισή της και που αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Ομίλου ή ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου ή και το προφίλ του Ομίλου στα μέσα μαζικής δικτύωσης.

Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (1/2 συν ένας των ταμιακός εντάξει μελών) επαναλαμβάνεται χωρίς νεότερη πρόσκληση μετά από οκτώ μέρες με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο και υπάρχει απαρτία με όσα τακτικά μέλη είναι παρόντα.
Συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν τα Αρωγά και τα Επίτιμα μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου και μόνο με το δικαίωμα λόγου. Προεδρεύει μέλος του Ομίλου που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση της χειρός, εκτός και αν παραστεί αναγκαία η μυστική ψηφοφορία.

Η Γ.Σ. αποφασίζει αποκλειστικά για την αλλαγή του σκοπού του Ομίλου, για την τροποποίηση του καταστατικού, και την διάλυση αυτού. Στις παραπάνω περιπτώσεις αποτελείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. (Ταμιακώς Εντάξει Μελών)
Στην ετήσια Γ.Σ. δίνεται για έγκριση από το Δ.Σ. η έκθεση πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και Προϋπολογισμός, μαζί με την έκθεση της Ε.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
1. Το σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις και πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017
2. Με την απόφαση της Γ.Σ. που αποφασίζει η διάλυση του Ομίλου πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές. Σε περίπτωση μη διορισμού θεωρούνται ο πρόεδρος και ο Ταμίας του Ομίλου των οποίων το έργο τους διαγράφεται από τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.
3. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου σε περίπτωση διάλυσης του διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε τέσσερα χρόνια η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ. δέκα μέρες πριν οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων. Όλα τα ονόματα αυτών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ένα ψηφοδέλτιο.

Κάθε μέλος εκλέγει πρόσωπα της προτίμησης του βάζοντας δίπλα από το όνομα του σταυρό. Δικαιούται να ψηφίσει μέχρι τον αριθμό των μελών που θα απαρτίσουν στο Δ.Σ. δηλαδή επτά (7).

Ψηφοδέλτια με διαγραφές και σημάδια που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας θεωρούνται άκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή.

Από τα μέλη που ευρίσκονται στο ψηφοδέλτιο θεωρούνται εκλεγμένα εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Τα δύο επόμενα μέλη θεωρούνται σαν αναπληρωματικά.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Ε.Ε. Στην εκλογή συμμετέχουν μόνο τα ταμιακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη κατά το χρόνο τέλεσης της ΓΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελείς Εφορευτική Επιτροπή με δυο αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και ευθύνη των εκλογών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για όλα αυτά συντάσσεται ειδικό πρακτικό και καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μια εβδομάδα μετά την εκλογή του.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου και να υποβοηθήσει στο έργο του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο όμιλος έχει κυκλική σφραγίδα η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γραμματέα σε όλα τα έγγραφα του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Αστικού Κώδικα, όπου αναφέρονται στα Περί Σωματίων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Καθιερώνεται το έμβλημα του Ομίλου το οποίο θα χρησιμοποιείται ως λογότυπο στην επίσημη αλληλογραφία του Ομίλου και θα τοποθετείται σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα και το προφίλ του Ομίλου στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Το έμβλημα θα χρησιμοποιείται τόσο στις εγχώριες κυνοφιλικές και όχι μόνο εκδηλώσεις αλλά και σε κάθε εκπροσώπηση του Ομίλου σε διεθνείς κυνοφιλικές εκδηλώσεις

ΚΟΑΔ

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Καθιερώνεται η σφραγίδα του Ομίλου η οποία θα τηρείται από το Γραμματέα του Ομίλου και θα χρησιμοποιείται στην επίσημη αλληλογραφία του Ομίλου ή οπουδήποτε αλλού αναγκαίοι η πιστοποίηση αυθεντικότητας εγγράφων

ΚΟΑΔ2

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 23 Άρθρα μετά από τις Τροποποιήσεις που έγιναν. Εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση του Ομίλου και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των Τροποποιήσεων στο τηρούμενο αρχείο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ POINTER ΚΑΙ SETTER

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θα τηρείται μητρώο ξεχωριστά για κάθε φυλή: Μητρώο για Pointer, για English Setter, για Gordon Setter, και για Irish Setter, για τους σκύλους που έχει ζητηθεί και εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας.

Το μητρώο θα τηρείται με αύξοντα αριθμό ο οποίος θα συμπληρώνεται στην αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο βιβλιάριο εργασίας.

Στο βιβλίο ή στο ηλεκτρονικό αρχείο ή και στα 2 μαζί  θα εγγράφονται τα πλήρη στοιχεία του σκύλου δηλ. όνομα, ημερομηνία γέννησης, όνομα εκτροφέα, αριθμός γενεαλογίου καθώς και τα στοιχεία του ή των ιδιοκτητών του σκύλου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ CACT.

Το μητρώο αυτό θα τηρείται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις φυλές των αγγλικών δεικτών. Θα αναγράφεται το όνομα του σκύλου την πρώτη φορά που βαθμολογήθηκε σε Α.Κ.Ι. και θα αφήνεται αρκετός χώρος για να συμπληρωθούν οι μελλοντικές διακρίσεις σε επόμενες διοργανώσεις.

Εκτός από την βαθμολογία του σκύλου, θα αναφέρονται η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα, το θήραμα και ο κριτής.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ C.A.C.B

Το μητρώο αυτό θα τηρείται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις φυλές των αγγλικών δεικτών και θα αναφέρονται σε αυτό οι σκύλοι που βραβεύτηκαν με C.AC.B. και R.C.A.C.B, σε Έκθεση Κυπριακού Πρωταθλήματος, σε μία από τις κατηγορίες: Ανοιχτή Αρσενικών, Ανοιχτή Θηλυκών, Εργασίας Αρσενικών, Εργασίας Θηλυκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή και βράβευση σε Έκθεση Πρωταθλήματος σκύλων για τους οποίους έχει εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας, θα αναγράφεται και στο Μητρώο Αποτελεσμάτων Α.Κ.Ι., εφόσον έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό Πολύ Καλός και άνω και εφόσον υπάρχει η ανάλογή στήλη.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΡΧΕΙΟ Α.Κ.Ι. ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ C.A.C.T.- CACIT

Θα τηρείται Αρχείο όλων των Α.Κ.Ι. του Κυπριακού Πρωταθλήματος, που διοργανώνει ο Όμιλος POINTER & SETTER αλλά και οποιοσδήποτε άλλος Κυνοφιλικός Όμιλος, με συμμετοχή Αγγλικών Φυλών, με ενημερωμένο κατάλογο της βαθμολογίας του αγώνα και σφραγισμένο από τον διοργανωτή όμιλο.

Δια μέσου αυτού του αρχείου θα γίνεται και η ενημέρωση του Μητρώου Αγγλικών Δεικτών που βαθμολογήθηκαν σε Α.Κ.Ι.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ C.A.C.B.

Θα τηρείται Αρχείο με τα αποτελέσματα των Κατηγοριών που αθλοθετείται C.A.C.B. για κάθε Έκθεση του Κυπριακού Πρωταθλήματος που διοργανώνει ο Όμιλος POINTER & SETTER αλλά και οποιοσδήποτε άλλος Κυνοφιλικός Όμιλος.

Στα αποτελέσματα θα αναφέρονται μόνο οι τέσσερις πρώτοι σκύλοι κάθε Κατηγορίας στην οποία αθλοθετείται C.AC.B.

Δια μέσου αυτού του αρχείου θα ενημερώνεται και το Μητρώο Αγγλικών Δεικτών που βαθμολογήθηκαν σε Έκθεση.

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ – ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ

Για κάθε μία από τις τέσσερις φυλές Αγγλικών Δεικτών και για κάθε ημερολογιακό έτος (από 1/1 ως 31/12), θα γίνεται άθροιση των αποτελεσμάτων σε Α.Κ.Ι. για κάθε σκύλο. Ο σκύλος που έχει το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα θα ανακηρύσσεται ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ.(ελάχιστο 1 Τ.Β. σε Α.Κ.Ι. & 1 Τ.Β. σε μορφολογία).

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα είναι η εξής:

C.A.C.I.T. – 14 βαθμοί

R.C.A.C.I.T. – 13 βαθμοί

C.A.C.T. – 12 βαθμοί

R.C.A.C.T. – 11 βαθμοί

1ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ – 10 βαθμοί

2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ – 9 βαθμοί

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ – 8 βαθμοί

T.M.E. – 7 βαθμοί

1ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ – 6 βαθμοί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ – 5 βαθμοί

ΚΑΛΟΣ – 4 βαθμοί

Σε αγώνες που διεξάγονται σε ζευγάρι η ανωτέρω βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί 2 π.χ. ένας σκύλος που σε Ατομικό Αγώνα (σόλο) παίρνει C.A.C.T., παίρνει 12 βαθμούς, σε Αγώνα σε Ζευγάρι παίρνει 12 Χ 2 δηλ. 24 βαθμούς.

Σε Κλασσικούς Αγώνες και Αγώνες Πρακτικού Κυνηγιού σε άγριο θήραμα ο συντελεστής είναι 2+1 για Ατομικό και 2+2 για Αγώνα σε Ζευγάρι. π.χ. σε πέρδικα ή φραγκολίνα ή ορτύκι  , το C.A.C.T. βαθμολογείται με 12 X (2+2)=48 βαθμούς.

Ο τίτλος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ δεν αποτελεί επίσημο τίτλο, αλλά αποδίδεται από τον Όμιλο POINTER & SETTER για την επιβράβευση των κόπων της χρονιάς που πέρασε και τις ικανότητες του σκύλου, ώστε να τεθεί υπόψη των εκτροφέων.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΩΝ

Η κλίμακα αξιών είναι η άθροιση των αποτελεσμάτων για όλους τους Αγώνες που έλαβε μέρος ένας σκύλος στη διάρκεια της καριέρας του, σύμφωνα με τη βαθμολογία του προηγούμενου άρθρου.

Αυτή η κλίμακα είναι η εικόνα όλης της αγωνιστικής καριέρας ενός σκύλου και δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσει κανείς τους TRIALERS διαχρονικά.

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με σκοπό την ανάπτυξη, καθοδήγηση και προβολή των Αγγλικών δεικτών σε όλη τη χώρα, ο Όμιλος μπορεί να ορίσει ένα τακτικό του μέλος, ως αντιπρόσωπό του σε κάθε επαρχία της χώρας

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο τοπικός αντιπρόσωπος πρέπει απαραιτήτως να είναι μόνιμος κάτοικος της επαρχίας στον οποίο αντιπροσωπεύει τον Όμιλο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι τοπικοί αντιπρόσωποι ορίζονται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, η οποία απόφαση επικυρώνεται από την πρώτη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο τοπικός αντιπρόσωπος του Ομίλου έχει σαν πρώτιστη υποχρέωσή του, την ενθάρρυνση της υπεύθυνης εκτροφής των POINTER και SETTER στην περιοχή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Ομίλου.

Κύριο μέλημά του είναι η διοργάνωση στην περιοχή του κυνοφιλικών εκδηλώσεων για POINTER και SETTER, τις οποίες θα προγραμματίζει και θα οργανώνει, αφού έχει την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ομίλου.

Επίσης ο τοπικός αντιπρόσωπος θα προωθεί στην περιοχή του το περιοδικό έντυπο, τις τυχόν εκδόσεις βιβλίων του Ομίλου και γενικά οτιδήποτε αντικείμενο προωθεί ο Όμιλος για οικονομική ενίσχυση.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο Όμιλος και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν κάθε βοήθεια στους τοπικούς αντιπροσώπους, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους, έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και την γνώση γύρω από τους αγγλικούς δείκτες, σε κάθε περιοχή της χώρας

 

ΚΡΙΤΕΣ Α.Κ.Ι ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 ΑΡΘΡΟ 1ο

 Ο ρόλος των κριτών είναι κεφαλαιώδης για την εξέλιξη της εκτροφής. Η κρίση τους κατευθύνει την επιλογή των κατάλληλων για αναπαραγωγή σκύλων, και με αυτών τον τρόπο είναι καθοριστική για την εξέλιξη της φυλής.

ΑΡΘΡΟ 2ο

 Ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να προτείνει στον Κ.Ο.Κ. υποψήφιους κριτές, προκειμένου ο Κ.Ο.Κ. να τους αποδώσει την άδεια κριτού.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 Υποψήφιος Κριτής Μορφολογίας ή Α.Κ.Ι. μπορεί να είναι οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ομίλου, που βρίσκεται σε καλές σχέσεις με τον Όμιλο και του οποίου δεν έχει προσβληθεί η ηθική υπόσταση, με τεκμηριωμένη καταγγελία.

Δεν μπορούν κριτές ΑΚΙ ή Μορφολογίας να κρίνουν σε Αγώνα στον οποίο διαγωνίζεται σκύλος δικής του εκτροφής ή ιδιοκτησίας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 Για να προτείνει ο Όμιλος κάποιον υποψήφιο Κριτή στον Κ.Ο.Κ., για την απόκτηση της άδειας Κριτού πρέπει προηγουμένως να υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 Το Δ.Σ. του Ομίλου έχει την υποχρέωση να διακόπτει προσωρινά / οριστικά την εξέλιξη της υποψηφιότητας κάποιου κριτή ο οποίος υπέπεσε σε παράπτωμα και στον οποίο η Πειθαρχική Επιτροπή του Ομίλου επέβαλε οποιαδήποτε ποινή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 Οι υποψήφιοι Κριτές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις κυνοφιλικές εκδηλώσεις (Εκθέσεις και Α.Κ.Ι.), όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ομίλου και γενικά η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για τον εμπλουτισμό των γνώσεων που οφείλουν να αποκτήσουν.

Η μέχρι τώρα συμπεριφορά του υποψηφίου προς τον όμιλο, τους κριτές που τυχόν έκριναν και γενικώς στις κυνολογικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχε είτε ως διοργανωτής.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

ΚΡΙΤΕΣ Α.Κ.Ι.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. θα καθορίζει τον αριθμό των νέων δόκιμων κριτών για Α.Κ.Ι. προκειμένου ο συνολικός αριθμός (επίσημων, δόκιμων κριτών) να κρίνεται αναγκαίος και ικανός ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις του ομίλου στη διεξαγωγή Α.Κ.Ι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στον Όμιλο μας με βασική προϋπόθεση να είναι τακτικά μέλη και να είναι κάτοχοι αδείας θήρας τουλάχιστον 3 χρόνια.

Το Δ.Σ. κάνει δεκτές ή απορρίπτει τις αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

Συμμετοχή και επιτυχία με σκύλους που οδήγησε ο ίδιος σε Α.Κ.Ι. και γενικώς η συχνή παρουσία του ενδιαφερομένου στους μέχρι τώρα αγώνες που πραγματοποιήθηκαν.

Παλαιότητα μέλους και ενεργή συμμετοχή του στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Ομίλου.

Συμμετοχή στα σεμινάρια με θέμα τους Α.Κ.Ι. που διοργάνωσε ο Όμιλός μας.

Τόπος διαμονής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γεωγραφική κατανομή κριτών Α.Κ.Ι. σε όλη την Κύπρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι τακτικά μέλη του ΚΟΚ.

Το Δ.Σ. κρίνει τελικώς αν ο υποψήφιος διαθέτει τα αντικειμενικά και προσωπικά προσόντα για να προταθεί ως υποψήφιος κριτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Δ.Σ. θα ενημερώσει γραπτώς τον ΚΟΚ για τις υποψηφιότητες που θα κάνει δεκτές.

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Α.Κ.Ι.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί από το Δ.Σ. θα υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση από 2 επίσημους κριτές-εξεταστές οι οποίοι θα ορίζονται από το Δ.Σ. και οι οποίοι οφείλουν τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης να έχουν καθορίσει στους υποψηφίους τα κείμενα, τα βιβλία και τους κανονισμούς επάνω στους οποίους θα εξεταστούν

Πέραν από την έντυπη εξεταστέα ύλη, οι εξεταστές θα μπορούν να υποβάλλουν και ερωτήσεις κρίσεως συνοδευόμενες πιθανώς από σχήματα και επεξηγήσεις από διάφορες πιθανές φάσεις Αγώνων ζητώντας την εξήγηση των υποψηφίων.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει 20 τουλάχιστον ερωτήσεις και οι εξεταστές οφείλουν να βαθμολογήσουν από κοινού τα γραπτά των εξεταζόμενων δίνοντας βαθμολογία από 0-20.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.

Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την εξέταση, οι υποψήφιοι να γράφουν σε ίδιες κόλλες με καλυμμένο αδιαφανώς το ονοματεπώνυμο τους.

Η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση των απαντήσεων από τους υποψηφίους και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καθώς και η βαθμολογία θα αποκαλύπτεται από τον εκπρόσωπο του ΚΟΚ παρουσία των υποψηφίων.

 

ΔΟΚΙΜΟΙ ΚΡΙΤΕΣ

Θα ονομάζονται εκείνοι που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι να καλυφθούν οι προβλεπόμενες από το Δ.Σ. κενές θέσεις, με μοναδική προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 13/20 και άνω.

Υποψήφιος που θα βαθμολογηθεί με 13/20 και άνω και δεν θα συμπεριληφθεί στους δόκιμους κριτές λόγω κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων από άλλους με καλύτερη βαθμολογία δεν θα ξαναδίνουν γραπτή εξέταση.

Για την ανάδειξη του δόκιμου κριτή σε επίσημο, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΚΟΚ .

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας , δόκιμου κριτή σε επίσημο , πέραν της διαδικασίας που περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΚΟΚ , αυτός θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί/βαθμολογηθεί τουλάχιστο 1 φορά από Διεθνή κριτή σε Α.Κ.Ι. του εξωτερικού.  Ο Όμιλος έχει την υποχρέωση να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους δόκιμους κριτές για τη μετάβαση τους στο εξωτερικό και να εξασφαλίσει κάθε δυνατή διευθέτηση.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ Α.Κ.Ι.

Για να χαρακτηρισθούν  Διεθνής Κριτές Α.Κ.Ι. Αγγλικών Δεικτών οι Εθνικοί κριτές Α.Κ.Ι., Αγγλικών Δεικτών, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την επιπλέον βαθμολογία που καθορίζεται στον Εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ο.Κ για τους Α.Κ.Ι. Μ.Ε.

Με απόφαση των Διεθνών Ομίλων Πόϊντερ και Σέττερ διεθνείς κριτές Α.Κ.Ι. Αγγλικών Δεικτών που δεν έχουν κρίνει τα τελευταία 3 χρόνια Α.Κ.Ι. Μεγάλης Έρευνας δεν έχουν δικαίωμα να προσκληθούν να κρίνουν σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μεγάλης Έρευνας.

Ο Όμιλος θα διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού κάθε Διεθνή κριτή Αγγλικών Δεικτών που επιθυμεί να κρίνει σε Α.Κ.Ι. Μεγάλης Έρευνας στο εξωτερικό εφόσον στο ετήσιο προγραμματισμό Α.Κ.Ι. του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται αγώνες Μ.Ε.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

Το ΔΣ του Ομίλου μετά τις αρχαιρεσίες και τον καταρτισμό του σε σώμα διορίζει τριμελή επιτροπή κριτών. Στην επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστο 2 Διεθνείς κριτές.

Στην Επιτροπή Κριτών συμμετέχει υποχρεωτικά 1 μέλος του ΔΣ το οποίο πρέπει να είναι Διεθνής Κριτής. Αν δεν υπάρχει εκλεγμένος Διεθνής κριτής στο ΔΣ τότε τη θέση αυτή αναλαμβάνει ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος χωρίς να έχει το δικαίωμα να προεδρεύει στην επιτροπή.

Η Επιτροπή Κριτών συνέρχεται με ευθύνη του προέδρου της όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Η Επιτροπή κριτών συμμετέχει στη συνεδρίαση του ΔΣ κάθε Σεπτέμβριο για τον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος Α.Κ.Ι. της επόμενης χρονιάς.

Η Επιτροπή Κριτών εξετάζει κάθε έγγραφο παράπονο ή καταγγελία που αφορά ενέργειες, πράξεις , παραλείψεις ή συμπεριφορές κριτών. Τα αποτελέσματα της εξέτασης/διερεύνησης και σχετική  εισήγηση υποβάλλονται στο ΔΣ το οποίο αποφασίζει την παραπομπή ή όχι στην Πειθαρχική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  – ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα της παραπομπής των αιτήσεων για κριτές Μορφολογίας  στον Κ.Ο.Κ. με την εισήγηση της ανάληψης εξ ΄ολοκλήρου της διαδικασίας από μέρους του.

Για την πλήρη θεωρητική κατάρτιση των υποψηφίων κριτών θα χρησιμοποιείται η βιβλιογραφία που καθορίζει ο ΚΟΚ ενδεικτικά αναφέρονται:

Βαρβιέρι

Ατλάντε

Il cane si myove-Gortieri

Τα βιβλία αυτά είναι ειδικώς γραμμένα από Ιταλούς καθηγητές της κτηνιατρικής προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις στους μέλλοντες κριτές μορφολογίας προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο και την ευθύνη που απορρέει η ιδιότητα του κριτή. Τα βιβλία αυτά είναι έκδοση ΕΝSΙ και τα χρησιμοποιούν για την κατάρτιση των Ιταλών υποψηφίων κριτών μορφολογίας

Έχουν μεταφραστεί από τον Βρετανικό Όμιλο σκύλων λόγω του μεγάλου κυνολογικού και κυνοτεχνικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν. Επιλέξαμε τα βιβλία αυτά κατόπιν συμβουλής ξένων κριτών γιατί θεωρούμε ότι θα προσφέρουν την καλύτερη και πληρέστερη μόρφωση στους Κύπριους κριτές μορφολογίας.

Επιπλέον βιβλιογραφία και τηρούμενες σημειώσεις από σεμινάρια ή άλλες πηγές και τηρούνται στον Όμιλο θα παραχωρούνται στους υποψηφίους μετά από σχετικό αίτημα τους.

Α. Εξεταστές σε αυτήν την διαδικασία θα ορισθούν ήδη υπάρχοντες Διεθνείς κριτές και  πιθανώς κάποιοι ξένοι. Θα τηρείται πλήρως ενημερωμένος ο ΚΟΚ και θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη του για τους εξεταστές που θα επιλεγούν.

Β. Θα έχουν περάσει με επιτυχία την γραπτή εξέταση όσοι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν με 13/20. Μετά την επιτυχή γραπτή εξέταση θα ονομάζονται δόκιμοι κριτές μορφολογίας της φυλής.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Στην διαδικασία της γραπτής εξέτασης θα υποβάλλονται όσοι:

είναι τακτικά μέλη του ομίλου μας

έχουν κάνει αίτηση υποψηφιότητας στον ΚΟΚ ή θα κάνουν

έπειτα από ενημέρωση που θα στείλει ο όμιλός μας στα μέλη του.

Η υποψηφιότητα θα γίνει δεκτή από το Δ.Σ. το οποίο θα λάβει υπόψιν του την παλαιότητα μέλους και ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο όμιλός μας, στην εμπειρία εκτροφής συγκεκριμένης φυλής. Θα πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να έχει κάνει τουλάχιστον 2 γέννες σαν εκτροφέας ή να κάνει κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης ως κριτής μορφολογίας. Συμμετοχή στα σεμινάρια μορφολογίας του ομίλου μας. Η μέχρι τώρα συμπεριφορά του προς τον Όμιλό μας στις μορφολογικές εκδηλώσεις που συμμετείχε είτε ως διαγωνιζόμενος είτε συνυπεύθυνος διοργάνωσης. Το Δ.Σ. κρίνει τελικώς αν ο υποψήφιος διαθέτει τα προσόντα αντικειμενικά και προσωπικά για να προταθεί σαν υποψήφιος κριτής.

Η υποψηφιότητα θα αφορά μία και μόνο φυλή και ο κάθε υποψήφιος θα ολοκληρώνει την διαδικασία ανάδειξής του πρώτα και μετά θα μπορεί να ενταχθεί και στην διαδικασία ανάδειξης και σε άλλη φυλή εφόσον το επιθυμεί .Το Δ.Σ. θα ενημερώνει γραπτώς τον ΚΟΚ για τις υποψηφιότητες που θα κάνει δεκτές. Μετά την αποδοχή της υποψηφιότητας θα ονομάζεται ΥΠ. ΚΡΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΚ. ΚΡΙΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ο δοκ. Κριτής θα μπορεί να κάνει πρακτική εξάσκηση και να υποβάλλεται σε επί τόπου εξέταση από τον επίσημο κριτή σε κάθε έκθεση μορφολογίας στην οποία κρίνεται η φυλή του, έχοντας εκ των προτέρων την σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή ομίλου, σε κάθε επίσημη αναγνώριση, σε ανεπίσημες εκθέσεις μορφολογίας ή σε σεμινάρια μορφολογίας που θα οργανώσουν ο όμιλος μας για το συγκεκριμένο σκοπό εκμεταλλευόμενοι την παρουσία ξένων ή Κύπριων κριτών. Ο δόκιμος κριτής θα μπορεί εφόσον έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχει σε έκθεση μορφολογίας στο εξωτερικό να κάνει συγχρόνως και πρακτική εξάσκηση και εξέταση εφόσον γίνει αποδεκτός από τον διοργανωτή όμιλο και κριτή.

Η εξάσκηση ξεκινάει με την παρουσία του δοκ. Κριτή στον στίβο την συμπεριφορά του και την διαγωγή του προς τους διαγωνιζόμενους καθώς και την προσοχή που δίνει στις κρίσεις και στον τόπο εξέτασης που πραγματοποιεί ο επίσημος κριτής.

Οι δόκιμοι κριτές οι οποίοι θα πρέπει να είναι και υπεύθυνοι του στίβου που κρίνεται η φυλή τους οφείλουν εκτός των άλλων να μεριμνούν για την εύρυθμη εξέλιξη της εξέτασης των σκύλων από τον επίσημο κριτή και γενικώς στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης στον στίβο τους. Η κατά ουσία εξέταση θα γίνεται κρίνοντας ο ίδιος τουλάχιστον (3) τρεις σκύλους που θα του επιλέγει ο επίσημος κριτής και απαντώντας ευθέως σε κάθε ερώτηση που θα του απευθύνει ο τελευταίος έτσι ώστε να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτει.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Κατά την παρουσία του δόκιμου κριτή σε οποιανδήποτε εκδήλωση μορφολογικής εξέτασης και στην οποία πρόκειται να εξεταστεί, θα παρουσιάζει το ειδικό έντυπο το οποίο θα δίνει στον επίσημο κριτή-εξεταστή για να το συμπληρώσει. Ο επίσημος κριτής οφείλει να δώσει ένα βαθμό από 0-20 εκτιμώντας την γενική συμπεριφορά, το επίπεδο γνώσεων του, την συγκρότηση και διατύπωση των κρίσεων που θα κάνει τον τρόπο που θα εξετάσει και θα συμπεριφερθεί στους διαγωνιζόμενους σκύλους κλπ. Επίσης ο επίσημος εξεταστής θα πρέπει σε ένα σύντομο υπόμνημα να περιγράφει την γενική εικόνα που του έδωσε ο δοκ. Κριτής σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και τις γνώσεις του.

Η κλίμακα της βαθμολογίας αναλύεται ως εξής: 0 – 8 ανεπαρκής, 9 – 11 καλός, 12-14 πολύ καλός, 15-20 εξαίρετος.

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΙΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ο δόκιμος κριτής θα προτείνεται από το Δ.Σ. του ομίλου στον ΚΟΚ εφόσον:

1.κατά την διάρκεια της υποψηφιότητάς του δεν έχει υποπέσει και ως το τέλος της πρακτικής σε πειθαρχικό παράπτωμα.

2.έχει συμπληρώσει συνολική βαθμολογία (αθροίζοντας κάθε εξέταση) 150 βαθμούς και έχοντας βαθμολογηθεί τουλάχιστον 7 φορές από πέντε διαφορετικούς κριτές με 15 και άνω (εξαίρετος).

Στην πρώτη Εθνική Έκθεση Εκτροφής η αναπαραγωγή της φυλής τους θα υποβληθούν επιτυχώς σε δημόσια κρίση (παρουσία θεατών) κρίνοντας μεγαλόφωνα 10 σκύλους που δεν έχουν επιλεγεί από τον επίσημο κριτή και εξεταστή τους στην συγκεκριμένη διαδικασία. Εφόσον συμπληρωθούν όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ο ΚΟΚ δίνει τον τίτλο του κριτή μορφολογίας της τάδε φυλής και το δικαίωμα κρίσης.

Με την πάροδο δύο χρόνων και επιτυχούς παρουσίας σε κρίσεις επιπέδου ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ύστερα από σχετική πρόταση του ομίλου μας και αποδοχή της από τον ΚΟΚ, ο συγκεκριμένος κριτής θα μπορεί να κρίνει σε εκθέσεις Διεθνούς Πρωταθλήματος Μορφολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Όμιλος μας θα προσφέρει στους δόκιμους κριτές (μεταφρασμένη) την απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία για την φυλή που πρόκειται να κρίνουν, εφόσον αυτή υπάρχει. Επίσης σε περίπτωση που το Δ.Σ. του ομίλου μας κρίνει ότι πρέπει να αυξήσουν τους απαιτούμενους βαθμούς (150) μπορούν να το κάνουν ενημερώνοντας απλώς τον ΚΟΚ και τους υποψηφίους.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΟΚ. ΚΡΙΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΑΔ. – ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΚΡΙΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΟΚ. ΚΡΙΤΗ……………….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ…………………..π.χ. ΠΟΙΝΤΕΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΤΗ-ΚΡΙΤΗ………………………………….

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ …….. αριθμητικός……… ολογράφως…………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥ ΣΦΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΡΙΤΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο Όμιλος μπορεί να εκδίδει ένα περιοδικό έντυπο για να ενημερώνει κατ΄ αρχήν τα μέλη του, αλλά και όλους τους θιασώτες των POINTER και των SETTER για την εξέλιξη και την πρόοδο των φυλών, τα αποτελέσματα και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων ( Α.Κ.Ι., Εκθέσεις κ.λ.π.) του Ομίλου, αλλά και του Κ.Ο.Κ  όπου συμμετάσχουν οι φυλές των Αγγλικών Δεικτών.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του περιοδικού είναι να ενημερώσει μέσω εξειδικευμένης αρθρογραφίας για όλες τις πτυχές των φυλών που εκπροσωπεί ο Όμιλος, όπως την Μορφολογία, το εργασιακό Πρότυπο, τη Ψυχολογία κ.λ.π.

Επίσης το περιοδικό μπορεί να φιλοξενεί στις σελίδες του θέματα κυνηγετικού ενδιαφέροντος, θηραματοπανίδας, κτηνιατρικής αλλά πάντα σε σχέση με τις φυλές των αγγλικών δεικτών και τα γενικότερα ενδιαφέροντα του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το περιοδικό συντάσσεται από εξαμελή συντακτική επιτροπή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και της οποίας η θητεία είναι τετραετής.

Από τα έξη μέλη της Συντακτικής

Επιτροπής τουλάχιστον δύο είναι μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου. Τα έξη μέλη της Συντακτικής Επιτροπής πρέπει να καθορίζουν τις αρμοδιότητες μεταξύ τους ως εξής:

α. Υπεύθυνος Σύνταξης.

β. Υπεύθυνος Εκτύπωσης.

γ. Οικονομικός Υπεύθυνος.

δ. Υπεύθυνος Διαφήμισης.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η Συντακτική Επιτροπή οφείλει να παρουσιάζει στο Δ.Σ. του Ομίλου, ένα ετήσιο οικονομικό πλάνο για το περιοδικό, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εκτύπωσης και διανομής του εντύπου καθώς και η κατάσταση των ενδιαφερομένων για διαφήμιση. Ο στόχος θα είναι πάντα να επιτυγχάνεται η οικονομική αυτοτέλεια της έκδοσης – χωρίς να χρειάζεται οικονομική συνδρομή του Ομίλου.

Η επιλογή των διαφημιζόμενων και το κόστος των διαφημίσεων θα καθορίζεται ανάλογα  από την Συντακτική Επιτροπή. Παραχωρείται δωρεάν το οπισθόφυλλο του εντύπου στον επίσημο χορηγό του Ομίλου. Το οικονομικό πλάνο του περιοδικού θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το περιοδικό θα δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του Μικρές Αγγελίες, των οποίων η καταχώριση για τα μέλη του Ομίλου θα είναι δωρεάν.

Οι Μικρές Αγγελίες μπορούν να αφορούν αναγγελίες ζευγαρώματος ή γεννήσεων όπως και πώληση σκύλων Αγγλικών Φύλων Φέρμας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Σε κάθε τεύχος του περιοδικού θα δημοσιεύονται η Κλίμακα Αξιών κάθε φυλής, τα ονόματα των σκύλων που έγιναν TRIALERS ή Πρωταθλητές καθώς και οι κρίσεις των κριτών για τους πρωτεύσαντες σε Α.Κ.Ι. ή Έκθεση που διοργάνωσε ο Όμιλός μας.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το περιοδικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου. Τυχόν κέρδη από την έκδοσή του περιέχονται στον Όμιλο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το περιοδικό θα διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Ομίλου. Το Δ.Σ. του Ομίλου και η Συντακτική Επιτροπή θα αποφασίζουν για την διανομή του περιοδικού και σε μη μέλη του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Την Νομική ευθύνη όσον αφορά την ύλη του περιοδικού, έχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου.