Αγώνες ΑΚΙ Φεβρουαρίου και Μαρτίου

Το ΔΣ του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν την πρόωρη/υπερβολική ανάπτυξη της άγριας βλάστησης, την γενικότερη κατάσταση των σπαρτών , των φυτειών και καλιεργειών (στις περιοχές που εξασφαλίστηκε άδεια/έγκριση διεξαγωγής των ΑΚΙ) κρίνει ακατάλληλα τα τερέν για τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων ΑΚΙ μέχρι και τέλος Μαρτίου , τουλάχιστο. Ο σεβασμός στους γεωργούς και στα θηράματα που άρχισαν τη φωλεωποίηση , η ασφάλεια των σκυλιών και η διατήρηση του επιπέδου των ΑΚΙ στους οποίους σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις οδήγησαν στη λήψη της παραπάνω απόφασης . Η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών και κυναγωγών. Οι αναβληθέντες ΑΚΙ Πρακτικού Κυνηγίου θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τους προγραμματισμένους ΕΚΙ. Σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν έγκαιρα.